Algemene voorwaarden

Inhoud
 1. Inschrijven en huren
 2. Huurprijzen
 3. Onderverhuur
 4. Vaste verstrekkingen en verrekenbare kosten
 5. Telefoon
 6. Gasten
 7. Aansprakelijkheid
 8. Huur opzeggen
 9. Wensen, klachten en geschillen
 10. Huisreglement

1: Inschrijven en huren
Indien u in aanmerking wenst te komen voor het huren van een appartement, kunt u zich laten inschrijven bij het secretariaat van de stichting of gebruik maken van de mogelijkheid tot digitale inschrijving via de website.

Na inschrijving wordt u door onze administratie in volgorde van inschrijvingsdatum op de belangstellendenlijst geplaatst.

U kunt direct bij inschrijving en vervolgens jaarlijks aangeven of u in aanmerking wilt komen voor een appartement.

Ieder jaar worden die gegadigden benaderd die aangegeven hebben in aanmerking te willen komen voor een appartement. De gegadigde die het langst ingeschreven staat wordt als eerste benaderd.

De stichting kent geen leeftijdsbeperking om te kunnen inschrijven noch om een appartement te mogen betrekken. Het uitgangspunt is dat wij serviceappartementen aanbieden aan senioren.

Voor het ingeschreven staan bij de stichting worden jaarlijks administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u in aanmerking komt voor een appartement wordt u uitgenodigd voor een rondleiding.

Wanneer u beslist een appartement te gaan huren en u dit door ons schriftelijk bevestigd heeft gekregen dan is er een principeovereenkomst bereikt welke bindend is voor beide partijen. Deze wordt bekrachtigd middels het tekenen van de huurovereenkomst.

2 : Huurprijzen
De huurprijzen worden door het bestuur vastgesteld en vermeld in een jaarlijks te verstrekken prijsnotering.

In deze prijsnotering vindt u een specificatie van de samengestelde onderdelen van de totale huurprijs.

Bij aanvang van de huur zal van de huurder een waarborgsom worden gevraagd van een maand huur.
Deze waarborgsom, waarover de stichting geen rente verschuldigd zal zijn, wordt bij het beëindigen van de huur terugbetaald, onder aftrek van de kosten die naar het oordeel van het bestuur voor rekening van de huurder behoren te komen.

De betalingen van de huur moeten per maand bij vooruitbetaling geschieden voor de eerste van elke maand.
Inning van de huur vindt plaats middels een gemachtigd incasso.

3: Onderverhuur
Het gebruik van de flat is persoonlijk en niet ten dele of geheel overdraagbaar. Ook is al dan niet tijdelijke ingebruikgeving aan derden of medegebruik door derden niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de directie.

4: Vaste verstrekkingen en verrekenbare kosten
Tegen de vastgestelde huurprijs wordt door de stichting verstrekt:
 • Een twee, drie of vierkamer appartement met medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten, faciliteiten, lift en een eigen brievenbus.
 • Een oproepsysteem in het appartement voor noodoproepen en een intercomsysteem.
 • Een afsluitbare berging in het souterrain.
 • Het gebruik van de afsluitbare fietsenstalling en het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein
 • 1 keer per week huishoudelijke ondersteuning van 1 uur en 50 minuten

De servicekosten zijn opgebouwd uit de volgende diensten. Naar rato van de werkelijke kosten vindt er jaarlijks achteraf een verrekening plaats.

• Water en waterkwaliteit
• Elektriciteit algemene ruimten
• Vuilafvoer en schoonmaken van de algemene ruimten en faciliteiten
• Centrale verwarming
• De diensten van de servicedesk van 7.00 ’s ochtends tot 23.00 ‘s avonds.
• 24 uurs aanwezigheid van een medewerker en alarmopvolging
• Onderhoud installaties, deuren, elektra, cv, lift en brandbeveiliging
• Tuinonderhoud
• Gladheidsbestrijding
• Vuilafvoer
• Glazen wassen buiten, voor zover niet bereikbaar voor de bewoners.
• Alsmede de onroerendzaakbelasting en verzekeringen

5: Telefoon
Het gebruik van de telefoonaansluiting in het appartement, de bijkomende kosten en het abonnement met een provider komen geheel voor rekening van de huurder.

6: Gasten
Er zijn een aantal logeerkamers beschikbaar voor gasten. De vergoeding daarvoor per nacht is vermeld in de prijsnotering.

De directie kan, bij onredelijk gebruik van betreffende service of bij het veroorzaken van overlast, bepalen dat de mogelijkheid tot het door de bewoner laten verblijven van gasten niet langer toegestaan is.

7: Aansprakelijkheid
Het bestuur en het personeel van de stichting zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen en beschadigingen van niet aan de stichting toebehorende goederen of voorwerpen. Dit tenzij de schade veroorzaakt is door een van de medewerkers van stichting Huize de Wijert.

Het bestuur en het personeel van de stichting zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de verstrekking van de maaltijd, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de cateraar

8: Huur opzeggen en einde gebruik van het appartement.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij eindigt met inachtneming van de opzeggingstermijn;

 • In geval van overlijden van de huurder
 • In geval de huurder(s) in staat van faillissement zou(den) worden verklaard, op de dag dat het faillissement wordt uitgesproken.
 • Door opzegging vanwege een der partijen, middels een gedateerde en ondertekende brief.

De opzegging gaat in per 1ste dag van de eerstvolgende maand en kent vanaf dan een opzegtermijn van twee maanden.

Verder heeft het bestuur het recht de huur door opzegging zonder inachtneming van een termijn te beëindigen:

 • Indien de huurder na sommatie nalatig blijft de ter zake van de huur verschuldigde gelden te voldoen.
 • Indien de huurder aan de directie, bewoners en/of het personeel van de stichting ernstig overlast bezorgt en/of zich niet houdt aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

In al deze gevallen blijft de huurder of zijn erfgenamen aansprakelijk voor een bedrag gelijk aan de huur van het appartement gedurende de lopende maand, alsmede twee kalendermaanden opzegtermijn.

Mocht het appartement eerder dan na dit tijdsverloop door het bestuur opnieuw zijn verhuurd, dan wordt het te betalen bedrag naar evenredigheid verminderd.

Het appartement en bijbehorende berging dient leeg en in de oorspronkelijke staat opgeleverd te worden conform de in de bijlage opgenomen “Checklist Oplevering van de woning bij huureinde”.

9: Wensen, klachten en geschillen
Wensen en/of klachten kunnen gericht worden aan de directeur-bestuurder.
In geval een geschil tussen een huurder en de directie mocht ontstaan omtrent de uitleg of toepassing van de algemene voorwaarden en het huisreglement, alsmede in gevallen waarin niet is voorzien, beslist de Raad van Toezicht van stichting Huize de Wijert.

Voor overige bepalingen wordt verwezen naar het geldende huisreglement.